Gullprisen i teori og praksis

Av Admin Gold Source, 21 feb 2017 - 13:34

Bloomberg skriver at gullprisen ikke oppfører seg i henhold til teorien; «In a counterintuitive move, metal is advancing as Fed tightens (20. Feb)»

De illustrerer fenomenet ved å peke på at gullprisen har steget i kjølvannet av sentralbankens tre siste rentehevninger, første gang i 2006, deretter i desember 2015 og nå sist i desember i fjor.

Teorien Bloomberg viser til sier at når renten på statsgjeld eller andre rentepapirer går opp vil det å eie gull, som ikke betaler noen rente, bli mindre attraktivt og prisen bør derfor falle.  Dette høres intuitivt riktig ut.

Det Bloomberg unnlater fra artikkelen er at en renteendring som er mindre enn endringer i inflasjonen påvirker realrenten, som er den «ekte renten».

Det hjelper lite å få 10 % rente på pengene sine dersom inflasjonen stiger med 15 %. Fortjenesten på rentene blir spist opp av inflasjon og vi har tapt penger, selv om den nominelle renten er høy. Og siden høyere nominelle renter er sentralbankens verktøy mot høyere inflasjon vil vi forvente renteøkninger når inflasjonen stiger.

Kan realrenter forklare perioder med endringer i gullprisen bedre enn nominelle renter?

The Daily Gold har sammenliknet gullprisen i dollar med realrenter over tid og den sammenlikningen viser at gullprisen stiger når realrenten faller. Den viser også at gullprisen faller når realrenten stiger (selv fra negative nivåer). Stabile positive realrenter, altså perioder der kapital kan gi en positiv avkastning uten å ta nevneverdig risiko, gjør gull uinteressant og resulterer i stabile eller fallende priser.

Ser vi på inflasjonstallene i USA fra januar er den årlige kjerne-konsumprisindeksen (inkludert mat og brensel) nå på 2.5 %, som er høyere enn den uttalte målsetningen på 2 %. Når dette tallet ble kjent falt følgelig realrenten, og det gjør alternativkostnaden ved å eie gull fremfor rentepapirer lavere.

Du kan alltid kallulere din egne realrente, det er ikke noen fasit eller strenge regler for hvilken rente du skal ta utgangspunkt i. Du trekker ganske enkelt fra inflasjonen på renten du vil regne på. Om du har innskudd på høyrentekonto som betaler 2 %, og inflasjonen er 2.8 % , er realrenten din i dette tilfellet minus 0,8 %. Å spare i rentepapirer eller bankinnskudd som gir lavere avkastning enn prisstigningen er naturligvis ikke optimalt over tid.

Så teorien som Bloomberg viser til om at høyere nominelle renter, alt annet likt, skal påvirke gullprisen negativt finner liten støtte, derimot er det mer sannsynlig at gullprisen påvirkes av realrentene. Da blir det lettere å forklare at gullprisen har steget ved de tre siste rentehevingene. Med andre ord; selv om de som sier rentene skal oppover får rett, betyr ikke dette lavere gullpriser, tvert imot. Om renten stiger som følge av at inflasjonen stiger, og inflasjonen stiger mer enn renten, vil realrenten være mer og mer negativ og da er sjansen for høyere og høyere  gullpriser større enn for lavere priser.

Så hvor høyt kan gullprisen gå?

Det er et litt flåsete spørsmål, men om vi tar en titt på de negative realrentene tidligere i grafen til The Daily Gold så ser du at i 2011 toppet de på nesten -4% målt ved styringsrenten (Real Feds Fund Rate) og -3% om man tar utgangspunkt i 5 årige statsobligasjoner (Real 5-year yield). Da var gullprisen over 1920 USD.

Deretter har de negative rentene gradvis beveget seg mot positivt frem til 2015 før de har snudd negativt igjen. Dette passer bra med at gullprisen bunnet i desember 2015. Nå er den negative realrenten målt mot styringsrenten (Real Feds Fund Rate) -1.88 %. Om denne skal bevege seg like langt ned som sist, fra et nivå der gullprisen er høyere, vil det bety at gullprisen kan bli høyere enn forrige topp i september 2011. Da kan man se priser godt over 2000 dollar pr ozt.