Myntene dine og selvangivelsen

Av Admin Gold Source, 24 apr 2013 - 16:30

Hvordan påvirker myntene mine formueskatten?

Mange spør om hva de skal gjøre med myntene sine i forhold til formuesskatt nå som fristen for å innlevere selvangivelsen nærmer seg faretruende. Her er de relevante opplysningene, hentet fra liknings ABC hos skatteetaten. Legg merke til at satsene er endret fra i fjor. Vi tar ikke noe ansvar for egen tolkning og anvendelse av disse opplysningene, er du usikker ta kontakt med din regionale skatteetat. Først og fremst; hva skal du kalle myntene dine? "Myntsamling" er et godt ord i denne sammenheng, ikke "fysisk gull og sølv", bare et tips.

1.1.4 Verdsetting av annet innbo og løsøre

Annet innbo og løsøre enn det som er særskilt nevnt ovenfor, verdsettes med utgangspunkt i forsikringsverdien (gjenanskaffelsesverdien), jf. takseringsreglene § 1-1-6.

Ligningsverdien av slikt innbo og løsøre blir når forsikringsverdien er:

kr 0 – 1 000 000, = 0

kr 1 000 000 – 1 400 000, = 20 % av verdien over kr 1 000 000

over kr 1 400 000, = kr 80 000 pluss 40 % av verdien over kr 1 400 000

I tabellen ovenfor er fribeløpet på kr 100 000 trukket fra.

Vi tolker dette som at "gjenanskaffelsesverdien" er verdien av dine mynter den 31.12.2012, altså det du hadde måttet betale for å kjøpe myntene dine tilbake ved slutten av året.

Hva med kjøp og salg?

Husk at det ikke er skatt på gevinst ved salg av løsøre, ei heller får du fradrag for tap. Her er relevante utdrag:

1.2 Inntekt

1.2.1 Generelt

Innbo og løsøre som brukes av eieren eller familien anses ikke for inntektsgivende, se sktl. § 5-21 (1). Det gis ikke fradrag for kostnader vedrørende slikt innbo og løsøre.

1.2.2 Realisasjon

Gevinst ved realisasjon av innbo og løsøre som har vært brukt i selgerens bolig eller husholdning er skattefri og tap er ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 9-3 (1) bokstav a.

Den nevnte unntaksregelen gjelder også privatbiler, moped, mopedbil, motorsykler, snøscootere, campingvogner og fritidsbåter når det ikke er godkjent avskrivninger på dem. Det samme gjelder biler brukt i yrket mot bilgodtgjørelse, når skattyteren ikke har fått fradrag for faktiske kostnader.

Om avgrensningen av skatteplikten, se f.eks. URD 24. november 1981 (Dalane herredsrett) i Utv. 1982/41 (Bilmekaniker hadde kjøpt og solgt flere biler i løpet av 1979. Retten mente at den omsetning og reparasjon som hadde funnet sted, bare hadde dekket eget behov.)

Gevinst ved salg av innbo og løsøre som ikke har vært brukt i selgerens bolig eller husholdning (brukt privat) er skattepliktig etter sktl. § 5-1 (2) og tap er fradragsberettiget etter sktl. § 9-4 (1). Dette gjelder selv om innboet/løsøret ikke har vært inntektsgivende. Se f.eks. SKD 22. april 1981 i Utv. 1981/392.

Kilde: Skatteetaten